Följ Akademiska sjukhuset

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 10:20 CEST

Thore Eklund, representant för Prostatacancerföreningen i Uppsala, tillsammans med Eva M Johansson, överläkare i urologi och patientprocessledare för prostatacancer på Akademiska sjukhuset

Kortare väntan till provtagning och cancerbesked men också snabbare behandlingsstart. Det är några exempel på hur vården för patienter med prostatacancer förbättrats med införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Resultaten presenteras den 5 juli på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Värdebaserad vård är en strategi med målsättning att strukturera och utveckla svensk sjukvård. Främsta målet är att i samarbete med patienter skapa en vård som ger störst nytta för patienterna i form av goda resultat och en positiv upplevelse. Under seminariet, som arrangeras i samarbete med Dagens Medicin Agenda, presenterar de tre universitetssjukhusen sina olika strategier och tillvägagångssätt med samma mål.

Akademiska sjukhuset började införa värdebaserad vård hösten 2013 och i dag omfattas totalt 26 patientgrupper, varav 18 cancerdiagnoser.

– Målet är att förbättra patientflödet för att skapa en tryggare och säkrare vård för patienterna och samtidigt driva ett långsiktigt arbete med att minska komplikationer och förbättra medicinska resultat. Ett konkret resultat för prostatacancer är att väntetiden till behandlingsstart kortats med två veckor. Ett annat är att patienterna numera träffar ett tvärprofessionellt team med specialister inom urologi och onkologi samt sin kontaktsjuksköterska vid samma tillfälle på en gemensam mottagning, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

För sjukhuset innebär värdebaserad vård ett mer strukturerat sätt att samarbeta över klinikgränser och professionsgränser, att tillsammans med representanter för olika patientgrupper sätta patientfokuserade mål, att kontinuerligt mäta och analysera resultat som utgångspunkt för att förbättra vården för patientgruppen.Uppföljningenfokuseras på uppnådda hälsoresultat och resursåtgången för hela vårdkedjan. När det gäller prostatacancer används ett tiotal kvalitetsmått för att mäta och utvärdera vården. Resultaten följs upp genom hela vårdkedjan, från första provtagning tills patienten är färdigbehandlad.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av patientmedverkan i arbetet med värdebaserad vård. De har satt ett ännu tydligare fokus på patientnyttan. Flera deltagare har inte bara erfarenheter som patienter utan också som närstående och vissa har ett aktivt engagemang i den egna patientföreningen med möjlighet att förankra och återkoppla förbättringsförslag, säger Eva M Johansson, överläkare i urologi och patientprocessledare för prostatacancer.

Thore Eklund har deltagit i arbetet som representant för Prostatacancerföreningen i Uppsala län:
 
 – Det är mycket värdefullt för oss att man från vårdens sida nu verkar mena allvar med talet om ”patienten i centrum”. Vi har fått gehör för våra synpunkter på att förkorta och effektivisera vårdprocessen, men även vikten av rehabilitering efter cancerbehandling – ett hittills ganska försummat område. Särskilt glädjande är att vi fått gehör för att rehabiliteringen måste börja redan innan behandlingen och att den med fördel kan bedrivas i grupp, där både medicinsk och paramedicinsk kompetens kan bidra till att patienten återfår normala funktioner så långt det är möjligt.

Förra hösten togs nästa steg på Akademiska, med inrättandet av Tema cancer som innebär att vården organiseras tematiskt efter cancerpatienternas gemensamma behov. Främsta syftet är att skapa en sammanhållande, koordinerad och lärande organisation som underlättar tvärprofessionellt samarbete i vårdförlopp, från primärvård till vård i livets slutskede. Ett annat viktigt mål är att stärka forskning, utveckling och utbildning samt förbättra allmänhetens tillgång till information om exempelvis levnadsvanor och förebyggande av cancer. Likaså att underlätta samverkan mellan universitetssjukhuset, primärvården och regionsjukhusen.

Kontaktpersoner:
Morten Kildal, överläkare och ansvarig för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, tfn 070-3337155
Eva M Johansson, överläkare i urologi och patientprocessledare för prostatacancer inom Tema Cancer, Akademiska sjukhuset, tfn 018-611 46 40 eller 0704-347734
Thore Eklund, representant för Prostatacancerföreningen i Uppsala län, tfn 070-842 07 38


FAKTA: Värdebaserad vård och prostatacancer

* Cancerbesked (svar på vävnadsprover) ges inom två veckor.
* En gemensam urolog- och onkologmottagning en gång i veckan. Patienten med eventuell partner får samlad information från bägge specialistläkarna och kontaktsjuksköterskan.
* Blodprover och röntgenundersökning beställs så att cancerutredningen är färdig när patienten kallas till den gemensamma mottagningen.
* Kontaktbok med individuell vårdplan.
* Gruppträffar för män som ska opereras för prostatacancer där de möter kontaktsjuksköterska, uroterapeut och kurator. I höst startas även gruppträffar efter operation med fokus på rehabilitering.
* Utvecklingsarbetet inom värdebaserad vård underlättas av att resultaten i Öppna jämförelser och Prostatacancerregistret (ett nationellt kvalitetsregister) numera är sammanslagna.
* Tack vare möjligheten att synliggöra kvalitetsdata i beslutsstödsystemet SAS och direkt i nya Cosmicmodulen Clinical Decision Support (CDS) kan personalen på Akademiska sjukhuset i vardagen kontinuerligt följa och analysera patientfokuserade mått i sjukhusdatorerna.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.