Följ Akademiska sjukhuset

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2014 10:26 CEST

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Förra sommaren inrättades en utskrivningshjälp som pilotprojekt på Akademiska sjukhuset för patienter som skrivs ut till korttidsboenden i Uppsala kommun. Resultaten är så positiva att verksamheten nu permanentas och från sommaren utvidgas till fler kommuner i länet.

Initiativet till utskrivningshjälpen togs av en av chefsläkarna på Akademiska inför sommaren 2013.  Bakgrunden var dels sjuksköterskebristen, dels att det under våren uppdagats att nio av tio fel i Medcontrol från korttidsboenden i Uppsala kommun rörde läkemedel. Ambitionen var att vidta åtgärder för att öka patientsäkerheten inför semestermånaderna.

– Överflyttning till ett korttidsboende innebär ett riskmoment eftersom patienten kommer till ett nytt boende där han/hon är okänd för personalen och inte har några av sina läkemedel. Korrekta läkemedelslistor vid utskrivningen från slutenvården minskar risken för feldosering, olämpliga kombinationer och biverkningar. I förlängningen leder det till färre akuta sjukhusbesök och
inläggningar på grund av felmedicinering., säger Anna Alassaad, klinikapotekare
och samordnare inom klinisk farmaci.

Tre läkemedelsgenomgångar per dag

Åren 2005-2007 gjordes en studie på Akademiska som visade att patienter över 80 år som fick professionell läkemedelsgenomgång av apotekare gjorde hälften så många akuta återbesök året
efter jämfört med en kontrollgrupp.

Förutom att säkerställa att patienterna har tillgång till sina läkemedel innebär utskrivningshjälpen avlastning för sjuksköterskor på korttidsboenden där det saknas läkemedelsförråd och inte finns samma möjligheter att förnya recept.

– Sedan starten har vi gjort drygt 400 läkemedelsgenomgångar (ungefär tre per dag) och sett att felen minskat betydligt. Responsen från personalen på korttidsboenden i Uppsala har varit väldigt positiv, konstaterar Kristina Sörensen, även hon klinikapotekare.

Med stigande ålder ökar läkemedelsbehovet. Många äldre lider av flera sjukdomar och behöver ta många olika läkemedel samtidigt. När kroppen åldras blir den också känsligare för läkemedel vilket ökar risken för biverkningar. I Uppsala tar 52 procent av befolkningen över 80 år tio receptbelagda läkemedel eller mer.

Läkemedelsfel - vanlig brist i vården

Felaktig medicinering är en av de vanligaste bristerna i vården, och felen uppstår ofta i övergångar mellan vårdenheter, till exempel när äldre multisjuka patienter skrivs ut från sjukhus till korttidsboenden. En vanlig orsak är brister i kommunikation och informationsöverföring mellan olika vårdenheter eller mellan vårdenheter och patienten, ibland även med dennes närstående.

Totalt arbetar ett tiotal kliniska apotekare inom landstinget, varav fem på Akademiska sjukhuset. En styrgrupp inom klinisk farmaci avgör vilka verksamheter som har patienter med störst behov av läkemedelsgenomgångar. Apotekarna arbetar på hela sjukhuset, men i första hand på de internmedicinska avdelningarna och några av kirurg- och ortopedavdelningarna.  

När kommunens samordnare för korttidsboenden har fått en plats bekräftad, kontaktas apotekare på sjukhuset, som besöker avdelningen och genomför en avstämning av läkemedelslistan tillsammans med läkare och ibland annan vårdpersonal.


Mer information:
Astrid Forsström, läkemedelschef, 0706-290545
Anna Alassaad, klinikapotekare och samordnare för klinisk farmaci, 0767-218896
Kristina Sörensen, klinikapotekare, 0706-112126
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


FAKTA: Läkemedelsgenomgångar i slutenvården
* Sedan 2012 är sjukvården enligt lag skyldig att genomföra läkemedelsgenomgångar på inneliggande patienter över 75 år som tar fem läkemedel eller mer.
* När en patient läggs in på sjukhus ska en så kallad enkel läkemedelsgenomgång
alltid göras. Läkare ansvarar för läkemedelsgenomgångarna som ofta görs tillsammans med
kliniska apotekare och ibland annan vårdpersonal.
* Utöver en enkel läkemedelsgenomgång ska man vid behov göra en fördjupad
läkemedelsgenomgång under vårdtiden.
* I en läkemedelsberättelse, som både ingår i patientjournalen och delges
patienten, ska det framgå vilka förändringar som gjorts i medicineringen,
orsaken till förändringarna, målen för läkemedelsbehandlingen samt när och av
vem som ska ansvara för uppföljning.

FAKTA: Utskrivningshjälpen på Akademiska sjukhuset
*
Klinikapotekarna arbetar på hela sjukhuset, men i första hand på de internmedicinska avdelningarna och några av kirurg- och ortopedavdelningarna.
* En styrgrupp inom klinisk farmaci avgör vilka verksamheter som har störst
behov.
* Vid behov kontaktas anhöriga för att se om de kan ta med sig läkemedlen till
korttidsboendet och/eller hämta ut nya recept på apoteket.
* I samarbete med sjuksköterskor på vårdavdelningen avgörs hur mycket läkemedel
som behöver skickas med vid utskrivningen.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.