Följ Akademiska sjukhuset

Uppsala pilotlän i Attityduppdraget

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 08:40 CET

Nästan alla har någon i sin omgivning med erfarenhet av depression, panikångest, ätstörning eller annan psykisk sjukdom. Ändå har många förutfattade meningar om psykisk ohälsa. Uppsala har tillsammans med Västra Götaland och Västerbotten valts ut till kampanjlän i den nationella satsningen Attityduppdraget. Syftet är att förbättra människors inställning till psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.

– Genom seminarier, utställningar och utbildningssatsningar vill ändra folks attityder och med levande exempel visa att psykisk ohälsa är något man kan återhämta sig från, säger Elisabet Alphonce, utredningssekreterare inom psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset och medlem i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, i Uppsala län.

 Tidigare i år fick Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och NSPH i uppdrag av regeringen att förändra attityderna till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Pilotprojekten i tre län är en del av denna satsning. I Uppsala kommer man kommande tvåårsperiod att satsa närmare en miljon kronor på olika aktiviteter.

 – Vi kommer bland annat att arrangera seminarier, konstutställningar och konserter. Dessutom görs utbildningssatsningar för skolpersonal, polisen, och andra arbetsgivare. Vi kommer också att utse attitydambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Redan i februari utbildas tio ambassadörer, säger Elisabet Alphonce.

 Att Uppsala valts ut som ett av tre pilotlän tror hon hänger samman med det fungerande nätverk NSPH byggt upp, med ett tiotal samverkande brukar- och anhörigföreningar. Likaså den starka uppbackningen från psykiatrin i Uppsala län samt från Regionförbundet. På Akademiska sjukhuset finns aktiva brukarråd med representanter för olika brukarföreningar både på divisions- och verksamhetsnivå.

 Före och efter de regionala aktiviteterna kommer man från nationella Attitydprojektet att undersöka hur människor i allmänhet ser på psykisk ohälsa. Detta för att försäkra att de aktiviteter som genomförs verkligen förbättrar inställningen till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.

 Mer information:

Elisabet Alphonce, utredningssekreterare inom psykiatridivisionen på Akademiska och koordinator för Attitydprojektet i Uppsala län, 018-611 22 30 eller 070-221 49 28.

Elisabeth Tysk, 070-622 24 21