Följ Akademiska sjukhuset

Tidig upptäckt och säker kommunikation ska minska vårdskador

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2011 11:55 CET

Tidig upptäckt och behandling, TUB, är namnet på den patientsäkerhetssatsning som initieras på Akademiska sjukhuset 2011. Syftet är att tidigt upptäcka en eventuell försämring hos patienter som vårdas på sjukhuset och att på ett säkert sätt kunna kommunicera detta till övriga kollegor och medarbetare. Utbildningen riktar sig till all sjukvårdspersonal inom slutenvården på Akademiska. Även personalen på Lasarettet i Enköping kommer att erbjudas utbildningen.

– Förutom stärkt patientsäkerhet är målet med utbildningssatsningen att personalen ska känna ökad trygghet i akuta situationer. Om alla kommunicerar på samma sätt minskar risken att viss information glöms bort eller misstolkas, säger chefsläkare Göran Modin som leder projektet.

Brister i kommunikation uppskattas ligga bakom minst 2/3 av alla fall där patienter felbehandlas eller skadas i vården både i Sverige och internationellt. Det framgår även av avvikelserapporter och de händelseanalyser som ligger till grund för Lex Maria-anmälan vid Akademiska sjukhuset. TUB syftar också till att öka möjligheterna att tidigt upptäcka om tillståndet hos en patient som vårdas på sjukhuset försämrats

Till en början ska cirka 120 instruktörer utbildas, en läkare och en sjuksköterska på varje avdelning/vårdenhet. Dessa ska sedan utbilda övrig vårdpersonal. Upplägget syftar till att ge all berörd sjukvårdspersonal utbildning i TUB inom det närmaste året.

Följande ingår i TUB-utbildningen:

  • MEWS (Modified Early Warning Score) –  ett slags poängbedömningssystem som hjälper personalen att värdera patienters sjukdomstillstånd systematiskt utifrån vitala kroppsfunktioner.
  • ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure) – systematisk undersökning av patienters vitala kroppsfunktioner.
  • SBAR, en modell för rapportering mellan vårdpersonal som innebär att man strukturerar samtalet så att inte viktig information om situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation glöms bort. 

Mer information:

Göran Modin, chefsläkare, 070-611 51 01
Mia Colliander, verksamhetschef KTC, 070-218 71 65
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21