Följ Akademiska sjukhuset

Stöd från andra – bonus när CPAP utprovas i grupp

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2013 08:21 CET

Patienter med sömnapné som behöver CPAP-behandling för att förhindra snarkning och andningsuppehåll i sömnen, får numera utprova hjälpmedlet i grupp på Akademiska sjukhuset. Initiativet togs av sömn- och andningscentrum vid årsskiftet och uppmärksammas med anledning av internationella sömndagen den 22 mars.

– En fördel med större grupper är att patienterna kan utbyta erfarenheter med varandra och ge varandra stöd. Man känner sig också mindre ensam med sina problem. Dessutom frigörs tid för återbesök, vilket är positivt eftersom patientgruppen växer, säger Eva Nöges, sjuksköterska på sömn- och andningscentrum som tillsammans med två kollegor ansvarar för utprovningen.

Tidigare kallades patienterna individuellt eller i små grupper med två till tre individer, men numera kallas i genomsnitt sex personer samtidigt. Undantag görs för patienter som behöver individuell utprovning.

Personer med sömnapné snarkar och har många andningsuppehåll i sömnen. Många har 30 eller fler uppehåll per timme som kan leda till störd sömn.

Besvären är vanligare bland män än kvinnor. Det finns många bakomliggande orsaker, men tillståndet förvärras av övervikt. Vanliga symtom är dagsömnighet, morgonhuvudvärk, koncentrationssvårigheter samt trötthet vid bilkörning.

– Antalet patienter med sömnapné ökar hela tiden. Förra året fick drygt 350 patienter cpap på Akademiska. En relativt ny grupp är patienter som ska genomgå överviktsoperation. De som visar sig ha sömnapné måste ha en fungerande behandling före operationen. I takt med viktminskning kan behovet av CPAP så småningom upphöra, säger sjuksköterskan Ingalill Johansson.

CPAP är en maskin som skapar ett övertryck för att hålla andningsvägarna öppna. Det vanliga är att lufttrycket ligger mellan 4-20 mbar.

Vid utprovningen på Akademiska coachas och stöttas patienter som till en början har problem med apparaten. Vissa har svårt att somna, andra upplever att masken läcker eller att man vaknar av ljudet. En del kan behöva en luftfuktare kopplad till apparaten eftersom luften som strömmar in kan orsaka uttorkning i näsan och nästäppa.

Båda sjuksköterskorna betonar vikten av att patienten inte ska ge upp efter några nätter.

– När man väl lärt sig tekniken blir effekten omedelbar. De flesta får snabbt bättre sömnkvalitet och ökat välbefinnande. Man blir piggare på morgonen och mindre trött på dagarna. Somliga får också motivation att ta tag i sina viktproblem. Med CPAP kan en ond cirkel brytas. Dessutom kan behandlingen ge sänkt blodtryck vilket är positivt eftersom personer med sömnapné löper ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer, säger Eva Nöges.


Fakta: Utprovning av CPAP (contiuous positivie airway pressure) på Akademiska
* Patienter med återkommande, svåra sömnproblem söker först hjälp inom primärvården.
* Vid misstanke om sömnapné skickas remiss för utredning med nattlig andningsregistrering i hemmet, vilket utförs vid flera enheter inom landstinget. Man får låna en apparat som via elektroder mäter sömnmönster och eventuella andningsuppehåll.
* Patienter som därefter bedöms behöva behandling med CPAP remitteras.
till sömn- och andningscentrum på Akademiska för behandling.
* Den som får diagnosen obstruktiv sömnapné och ska behandlas med cpap kallas till informationsträff/utprovning på sömn- och andningscentrum.
* CPAP-användare kallas till återbesök 2-3 veckor efter utprovning. Minneskort i apparaten visar om behandlingen haft önskad effekt.
* Sömn- och andningscentrum har öppen mottagning en gång i veckan dit patienter kan komma med sina frågor eller ringa.