Följ Akademiska sjukhuset

Sex av tio överviktsopererade blir botade från diabetes

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 14:03 CEST

Överviktskirurgi är inte bara en effektiv behandlingsmetod för bestående
viktminskning.  Patienterna löper mindre risk att utveckla typ 2-diabetes och två av tre som har sjukdomen före ingreppet blir botade. Framstegen presenteras tisdagen den 20 augusti under kirurgveckan i Uppsala samt vid en föreläsning för allmänheten på Akademiska: ”Överviktskirurgi – från bantning till skalpell” den 22 augusti. Kirurgveckan är den första av tre medicinska veckor som i år arrangeras i Uppsala.

Detta är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi,
ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna
efter varandra. Under veckorna arrangeras dessutom åtta föreläsningar för
allmänheten på Akademiska sjukhuset.

– Vi ser många positiva hälsoeffekter av överviktskirurgi. Enligt en amerikansk studie, publicerad i New England Journal of Medicine i fjol, minskar risken att dö i förtid för patienter med typ 2-diabetes med sju år, jämfört med patienter som inte opereras. Det hänger samman med effekter som lägre
blodfetter och sänkt blodtryck och därmed minskad risk för hjärtinfarkt och stroke. Ju högre insulinberoende man har före operation desto bättre blir hälsoeffekterna, säger Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi på Akademiska sjukhuset.

Han nämner också att majoriteten av de opererade blir av med sin sömnapné (många
andningsuppehåll i sömnen) och att slitaget minskar på leder och knän. Enligt
den svenska SoS-studien från Göteborg minskar även risken för cancer och
hjärtinfarkt.

Genombrottet för kirurgisk behandling av fetma kom 2003 efter att SBU året innan publicerat rapporten Fetma – problem och åtgärder, där det konstaterades att fetman och dess följdsjukdomar ökar mycket kraftigt och att vetenskapliga utvärderingar av behandlingsmetoder visat att kirurgisk behandling är nästan ensam om att leda till bestående viktminskning.

På Akademiska sjukhuset opereras cirka 250 patienter årligen, en femdubbling
jämfört med sex år tidigare. Flertalet är kvinnor (85 procent när det gäller
metoden gastric bypass där det krävs ett BMI över 35 och hälften med metoden
duodenal switch där det krävs ett BMI över 50). Väntetiden till gastric bypass
är cirka en och en halv månad. Flertalet operationer görs via titthålskirurgi
och patienterna kan ofta resa hem redan efter två dagar jämfört med fyra dagar
för ett par år sedan.

– En orsak till att fler kvinnor opereras är att de har en tendens att söka
vård snabbare än män, som oftare väntar tills de fått allvarliga
komplikationer, konstaterar Magnus Sundbom.

De flesta som opereras är 18-60 år, men åldersgränserna är inte absoluta. Enligt
Magnus Sundbom händer det att äldre, i övrigt friska personer opereras, i
synnerhet om patienten har behov av höft- eller knäledsprotes, då kraftig
övervikt innebär ökad risk att protesen lossnar.

Läckage och andra allvarliga komplikationer i samband med operation är ovanliga och dödligheten i Sverige ligger på 0,05 procent vilket är mycket lågt globalt sett. En uppföljande
studie i Uppsala Örebro sjukvårdsregion på patienter tio år efter operation
visar att nio av tio är nöjda och att endast en procent har behövt omopereras.


Mer information:

Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi på Akademiska
sjukhuset, 018-611 46 16 eller 070-543 29 89
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Fakta: Överviktskirurgi

* Tre procent av befolkningen räknas som kraftigt överviktig med ett BMI över
35 och kan komma ifråga för överviktsoperation.

* Viktor Henriksson i Göteborg var den förste att göra tunntarmresektion i
viktsreducerande syfte i början av 50-talet.

* På Akademiska sjukhuset började man med överviktsoperationer 1996. Sedan dess har
drygt 2 000 patienter opererats. I Sverige har antalet operationer ökat
från 700 år 1998 till närmare 12 000 i fjol. Totalt har 24 000
personer opererats.

* Fram till millennieskiftet var det vanligast med en bandmetod som innebar att
man minskade tunntarmens längd och yta för att minska upptaget av mat och
absorption av näringsämnen.

* Numera är gastric bypass den vanligaste operationsmetoden. Metoden duodenal
switch erbjuds patienter med BMI över 50 och svårinställd insulinbehandling med
kraftigt svängande blodsockervärden. 

* De som opererats med gastric bypass går ner i genomsnitt 40
kilo och håller den nya vikten. Vid duodenal switch är viktnedgången ännu mer
dramatisk, upp till 100 kilo.

Bifogade filer

PDF-dokument