Följ Akademiska sjukhuset

Regionalt cancercentrum ska ge mer jämlik vård

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 12:45 CET

Som ett led i den nationella cancerstrategin ska sex regionala cancercentra, RCC, etableras, ett i varje sjukvårdsregion. Ett centrum placeras i Uppsala intill Akademiska sjukhuset. Syftet är att stärka patientens ställning genom att cancervården blir mer jämlik, att alla cancerpatienter oavsett bostadsort ska få tillgång till samma högkvalitativa diagnostik, medicinska behandling och psykosociala stöd.


– I Uppsala Örebro-regionen räknar vi med att etablera ett kansli intill Akademiska sjukhuset till hösten, men mycket av verksamheten kommer att ske virtuellt via videokonferenser för ökat kunskapsutbyte, säger professor Gunilla Enblad, verksamhetschef för onkologen som leder en lokal arbetsgrupp på sjukhuset som arbetar med frågor kring inrättandet av ett RCC.

En projektgrupp med representanter från sju landsting i Mellansverige arbetar med den övergripande planeringen RCC i regionen. Främsta syftet är att utveckla strategier för att förebygga cancer och stimulera cancerforskningen, men det handlar också om att varje patient ska erbjudas god och säker vård med insatser som har stöd i forskningen.

Av Socialstyrelsens senaste rapport om cancerförekomsten i landet framgår att allt fler insjuknar. I Uppsala län upptäcktes över 1 600 nya cancerfall år 2009. Den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är fortfarande bröstcancer, medan prostatacancer är den vanligaste hos män. Och man lever allt längre med sin cancer. Överlevnaden vid spridd tjocktarmscancer har till exempel ökat från sex till 30 månader de senaste två decennierna.

– Min förhoppning är vi genom centrumbildningen ska få ett ökat fokus på vårdkvaliteten, inte minst vikten av en samlad vårdprocess kring cancerpatienterna så att alla får en god och säker vård. Införandet av multidisciplinära ronder är ett bra exempel på detta, säger Gunilla Enblad.

Regionala cancercentra är en del i den nationella cancerstrategin som regeringen spikade 2009. Strategin innefattar även satsningar på en mer patientfokuserad cancervård, minskad tobaksrökning, att fler kvinnor ska genomgå gynekologisk cellprovskontroll och mammografiscreening och svenskt deltagande i ett internationellt projekt om överlevnad i cancersjukdomar. Totalt har 227 miljoner kronor avsatts för perioden 2010-2012.

Regionalt onkologiskt centrum, ROC, kommer att utgöra en enhet inom RCC och fortsätter som tidigare att ansvara för cancerregister och vårdprogramarbete.

Mer information:
Gunilla Enblad, verksamhetschef onkologi, 018-611 02 03
Mats Lambe, verksamhetschef ROC, 018-15 19 10
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21