Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2014 09:30 CEST

Ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, gör det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden, men underlättar också tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande
insatser.

– Det finns många smarta IT-lösningar som kan göra vården mer tillgänglig och underlätta vardagen för personer med kroniska sjukdomar som typ 1-diabetes. Men införandet går ofta trögt. En flaskhals är att sådana satsningar inte premieras i nuvarande ersättningssystem. Sjukvården får ersättning som bygger på historiska data om hur man jobbar vilket kan bli ett hinder för nya arbetssätt och produkter, säger Annika Remaeus, projektledare på Innovation Akademiska och ansvarig för projektet InnoCent.

InnoCent är ett av fyra projekt som Vinnova stödjer för att främja innovationer inom sjukvården. Projektet, som löper under ett år, får fyra av totalt 14,5 miljoner.

Ersättning vid resultat

Ersättningsmodellen som ska testas baseras på Health Impact Bonds som innebär att ersättning utgår först när vissa resultat uppnåtts, utifrån patientnytta, inte som dagens system per mottagningsbesök och åtgärd. Man börjar med att definiera en målsättning, exempelvis ”tio procent färre besök på akuten”, gör investeringen, följer upp resultaten och när målet nåtts fördelas besparingen tillbaka till intressenterna, så kallad riskdelning. Detta blir första gången modellen testas inom svensk sjukvård. Den har prövats inom social omsorg och är vanlig i Storbritannien. Inom sjukvården finns det ett känt pilotprojekt från Fresno i USA.

Som testgrupp har man valt unga med typ 1-diabetes och deras föräldrar, dels för att patientgruppen är vana IT-användare som förväntar sig kunna dela information med sjukvården, dels för att man har stor nytta av tät kontakt med sjukvården exempelvis vid oro för lågt blodsocker, något som snabbt kan påverkas av till exempel infektioner och magsjuka.

Virtuella möten mellan mottagningsbesöken kan bli ett komplement till andra insatser, som bidrar till att man mår bättre och klarar skolan etcetera.

Satsningar på värdebaserad vård

Typ 1-diabetes är ett av sjukhusets spjutspetsområden. Härom året etablerades ett center of excellence och tidigare i år fick diabetesvården ett prestigefullt pris för sitt systematiska kvalitetarbete.

Projektet InnoCent går hand i hand med flera satsningar på Akademiska som syftar till att införa värdebaserad vård, att i högre grad än tidigare mäta kvalitet och patientnytta av olika behandlingar.

– Det handlar om att mer se till helheten för varje patient, snarare än till de enskilda åtgärderna, vid diabetes framförallt kontroll av blodsocker- och blodfettsvärden samt blodtryck. Från i år ska alla med typ 1-diabetes minst en gång om året fylla i formuläret ”Ta tempen på din diabetes” där man skattar sin livskvalitet. Det ger en bättre bild av hur patienterna egentligen mår och ökar möjligheterna att vid behov sätta in extra stöd. Tanken är att nyttan av distansvård och nya IT-lösningar ska mätas via samma metod, säger Annika Remaeus.

Mer information:
Annika Remaeus, projektledare Innovation Akademiska, 070-259 62 00
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Innovation Akademiska
* Ger stöd och rådgivning till personalen så att idéer förverkligas till produkter eller tjänster som förbättrar vården. 2013 hanterades 40 sådana projekt. Just nu får 30 medarbetare på Akademiska och Lasarettet i Enköping hjälp. Sedan starten har man väglett och stöttat över 200
personer.
* Erbjuder testbäddar – möjligheter för medicintekniska företag att testa ny teknik på sjukhuset. Just nu använder 25 företag testbädden.
* Har flera planerade aktiviteter för att snabba på införandet av innovationer i sjukvården.

 FAKTA: Projektet InnoCent
* Pilotprojekt på Akademiska sjukhuset april 2014-maj 2015 som syftar till att utveckla och testa en kompletterande ersättningsmodell i form av Health Impact Bonds för att kunna värdera förebyggande insatser för barn med typ 1 diabetes och på så sätt främja innovation inom sjukvården.
* Vinnova finansierar projektet med fyra miljoner.
* I projektet medverkar även Uppsala universitet, Diabetes Tools Sweden AB samt Medipal AB.

  


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.