Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Rökstopp inför operation allt vanligare på Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:32 CEST

Sedan fem år får patienter hjälp att sluta röka inför operation på Akademiska sjukhuset och allt fler gör en rökpaus. Forskning visar att risken för komplikationer kan halveras om patienten håller uppe med rökningen några veckor före och efter kirurgiska ingrepp. Detta uppmärksammas i samband med internationella dagen mot tobak 31 maj.

– Flertalet patienter vill medverka till att operationen går bra och många gör en paus spontant när vi förklarar riskerna. Dessutom är man ofta mottaglig för hälsoargument inför större kirurgiska ingrepp och argument om den gynnsamma effekten på sårläkningen ger ytterligare motivation, säger Maria Holmgren, ortoped och hälsoambassadör inom ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset.

I Sverige röker och/eller snusar omkring 1,5 miljoner människor dagligen. Tobaken är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukdom och för tidig död. Rökning beräknas döda 12 000 personer varje år.

2010 tog Sveriges Kommuner och Landsting, patientförsäkringen LÖF och Svensk ortopedisk förening initiativ till satsningen ”En rökfri operation”. Tre år senare enades samtliga kirurgiska specialiteter om att införa ett obligatoriskt rökstopp för alla patienter inför planerade operationer.

Ett tillfälligt rökstopp i samband med operation gynnar sårläkningen samtidigt som studier har visat att risken för infektioner, blodpropp och andra komplikationer halveras om man slutar röka i samband med en akut skada eller en till två månader före en planerad operation samt gör ett uppehåll under
läkningstiden, cirka åtta veckor efter operationen.

– Vid vissa ingrepp är riskerna med rökning faktiskt så stora att vi väljer att inte operera alls. En rökpaus i samband med operation är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för ökad
patientsäkerhet, säger Maria Holmgren.

– Glädjande nog har hälsomedvetenheten ökat både bland patienter och vårdpersonal. Samtal om rökstopp inför operation har blivit en naturlig del i mötet med patienter på akuten, mottagningar och vårdavdelningar, säger Maria Holmgren.

På Akademiska genomgår varje patient som skrivs in för operation ett hälsosamtal, där man tar upp levnadsvanor (exempelvis kost, motion och alkoholbruk) samt ger tips och stöd till ett hälsosammare liv, där rökstopp inför operation är en viktig del. Rökare i behov av kvalificerad hjälp med
avvänjning slussas via lung- och allergimottagningen till primärvården.

Mer information:
Maria Holmgren, ortoped och hälsoambassadör, 070-276 51 74
Gunilla Hägg, undersköterska på lungmottagningen, ansvarig för rökavvänjning i samband med operation, 018-611 41 19
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Vårdfack stödjer kampanjen Ett rökfritt Sverige

Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet och Vårdförbundet är tre av totalt
41 organisationer i Sverige som stödjer kampanjen Tobacco Endgame, Ett rökfritt
Sverige 2025. Det är ett nationellt opinionsbildningsprojekt som syftar till att få ett
politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.