Följ Akademiska sjukhuset

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 09:58 CEST

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset har som första kirurgiska verksamhet i Sverige erhållit en bred kvalitetscertifiering av sitt arbetssätt och kvalitetsledningssystem. Detta ökar möjligheten att hantera risker och fortsätta leverera god patientsäker vård som uppfyller patienternas krav.

– Att ha fått en oberoende bedömning av vårt arbetssätt och kvalitetsledningssystem är en oerhörd styrka, inte minst mot bakgrund av att enheten har rikssjukvårdsuppdrag inom både svåra brännskador och viss kraniofacial kirurgi. Certifieringen säkerställer att vi har ett arbetssätt som gagnar patientsäkerheten med kvalitet och patienternas bästa i ständigt fokus, säger Gunilla Nygård, verksamhetschef för plastik- och käkkirurgi.


Certifieringen, som utförts av Intertek, har bland annat inneburit en genomlysning av enhetens kvalitetspolicy och kliniska processer. Ett resultat är att man utvecklat sitt kvalitetsledningssystem som styr hur personalen arbetar med kvalitet genom att sätta upp mål och handlingsplaner som kontinuerligt mäts, utvärderas och implementeras.

Plastik- och käkkirurgin har certifierats enligt ISO 9001 och SS-EN 15224. Den senare är en branschspecifik standard för kvalitetsledning, baserad på den mer kända kvalitetsstandarden ISO 9001. Branschstandarden innebär speciella krav för hälso- och sjukvården när det gäller kliniska processer och riskhantering. Kraven säkerställer en kontinuerlig leverans av hälso- och sjukvårdstjänster som uppfyller patienternas krav och med målsättning att förbättra patienttillfredsställelsen. Hittills har endast rättspsykiatrin i Skåne certifierats enligt denna standard i Sverige.

– En effekt av certifieringen är att vi etablerat en kvalitetsorganisation som leds av en kvalitetsansvarig samt en kvalitetssamordnare per avdelning. Ledning och styrning startar från högsta ledningen, men för att nå resultat krävs engagemang från alla medarbetares och en insikt om vars och ens betydelse i vår strävan att nå högsta kvalitet. Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar, transparens och tydlighet, säger Gunilla Nygård.


Fotnot: Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar för ett stort antal branscher världen över. Intertek är ackrediterade för ISO 9001:2015 men ännu ej för SS-EN 15224:2012.


Mer information:
Gunilla Nygård, verksamhetschef plastikkirurgi- och käkkirurgi, 073- 868 01 08,
E-post: gunilla.nygard@akademiska.se

Alexandra Karström, kvalitetsansvarig plastikkirurgi- och käkkirurgi, 070-611 35 56,
E-post: alexandra.karstrom@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.