Följ Akademiska sjukhuset

Patienter inom psykiatrin har fått nytt dialogforum

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 08:30 CET

Sedan början av september kan patienter och anhöriga inom psykiatrin tycka till om vården på plats. Anna-Maria Lundberg och Eleonor Belin, båda från Forum för Brukarinflytande, tar in synpunkter. Foto: Elisabeth Tysk

Sedan början av september kan patienter inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset tycka till om vården direkt på plats. Bakom satsningen står Forum för brukarinflytande som verkar för att patienter och anhöriga ska bli mer delaktiga i vården. Verksamheten presenteras idag under Psykiatriveckan som pågår 7-10 november – i år med temat Patientens återhämtning och delaktighet.

– Det är oerhört viktigt att vara på plats och fånga in patienterna där de är, på väg till eller från mottagningsbesök. Den som mår psykiskt dåligt drar sig ofta för att ta upp problem med vårdpersonalen och orkar inte ta sig till speciella ställen för att tycka till eller skicka mejl, säger Anna-Maria Lundberg, projektledare för Forum för brukarinflytande.

Forum för brukarinflytande startade i fjol och stöds av Allmänna Arvsfonden. Målet är att utveckla hållbara metoder för hur patienter och anhöriga inom bland annat psykiatrin i Uppsala län ska få mer att säga till om i vården och erbjudas inflytande.

”Inflytande på plats” är en av flera satsningar. Sedan början av september står man i foajén till Psykiatrins hus på Akademiska varje tisdag och torsdag, för att prata och lyssna in vad patienter och anhöriga tycker om den psykiatriska vården, både vad som är bra och vad som går att förändra. Hittills har ett hundratal synpunkter och uppslag samlats in. Det handlar till exempel om svårigheter med telefontider och att man hellre kommunicerar via mail eller sms, om önskemål att ha kontinuitet i läkarkontakterna men också att man uppskattar enkelrum, med möjlighet att stänga dörren. Synpunkterna förs vidare till psykiatrins utvecklingsenhet och sedan till varje berörd avdelning.

2007 kom nationella riktlinjer för hur landsting och kommuner ska arbeta med brukarinflytande. Men enligt Anna-Maria Lundberg har förhållningssättet ännu inte förankrats hos vårdpersonalen i tillräcklig utsträckning.

– Generellt sett har patienter och anhöriga för lite att säga till om i vården. Inom psykiatrin finns sedan en tid brukarråd och så kallade Akergrupper dit även anhöriga bjuds in. Det är positivt, men i brukarråden är det endast ett fåtal aktiva från patientföreningarna som deltar. För verkligt inflytande behöver man arbeta på flera nivåer, med många olika metoder, framhåller hon och fortsätter:

– Brukarinflytande är särskilt viktigt inom psykiatrin eftersom vägen till ett friskt liv mycket handlar om att ta tillbaka makten över sitt eget liv. Patienter/brukare kan bidra till kvalitetsutveckling av vård- och stödinsatser samtidigt som mer delaktiga anhöriga kan de ge bättre stöd.

Kollegan och utvecklingsledaren Eleonor Belin menar att det finns en tendens att ”klumpa samman” alla med en viss diagnos, att inte se varje individs behov och förutsättningar. Det gäller inte minst dem som har samsjuklighet. Här tror hon att satsningen ”Inflytande på plats” kan bidra.
  
På sikt hoppas båda att synen på brukarinflytande ska förändrats radikalt inom den psykiatriska vården så att personer med egen erfarenhet av sjukdom i högre grad anställs och blir en del av behandlingsteam, en resurs för både patienter och personal.

Obs! Hela programmet för Psykiatriveckan bifogas som pdf.


Mer information:

Anna-Maria Lundberg, projektledare för Forum för brukarinflytande, tfn 076-309 37 12, e-post: anna-maria@brukarinflytande.se
Pia Röjdeby, samordnare för brukarinflytande och projektledare för Psykiatriveckan, Telefon: 018-611 20 23, e-post: pia.rojdeby@akademiska.se
Åsa Törnkvist, utvecklingschef, Telefon: 0706-112091, e-post: asa.tornkvist@akademiska.se
Eva Smith, samordningschef, Telefon: 0706-111678, e-post; eva.smith@akademiska.se


FAKTA: Patienter får tycka till om vården på webben

I samband med lanseringen av psykiatrins nya webbplats senare i november skapas en ny kanal för patientinflytande. Via ett webbformulär ska den som önskar kunna ge synpunkter och komma med förslag på hur vården kan utvecklas. Synpunkter och tips skickas till verksamhetsutvecklare och ledningsgrupp.

FAKTA: Forum för Brukarinflytande i Uppsala län

  • Treårigt projekt som startade 2015 och stöds av Allmänna Arvsfonden.
  • Har som mål att utveckla, pröva och värdera befintliga och nya metoder för hållbart brukarinflytande.
  • Målgrupper är vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, men även barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med samsjuklighet inklusive beroende. 
  • All personal har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
  •  Verksamheten baseras bland annat på delaktighetsmodellen, ett arbetssätt som underlättar en jämlik dialog mellan brukare och personal och syftar till att stärka brukarens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning.
  • Delaktighet och inflytande ses som en självklar väg till kvalitetsutveckling av vård- och stödinsatser. 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Bifogade filer

PDF-dokument