Följ Akademiska sjukhuset

Ny rehabavdelning gynnar svårt hjärnskadade

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2009 10:01 CEST

Nästan var tredje svårt hjärnskadad med kommunikationssvårigheter får felaktig diagnos. För att förbättra omhändertagandet samlar Akademiska sjukhuset kompetensen till en ny rehabiliteringsmedicinsk enhet, RIMA.

- Vid svåra hjärnskador finns flera olika diagnoser som inte sällan förväxlas eller missuppfattas. Den nya specialistkliniken blir en viktig länk i den tidiga rehabiliteringen. Rätt diagnos underlättar planeringen av den fortsatta behandlingen, säger överläkare Christer Tengvar, ansvarig för den nya RIMA-enheten.

Tanken med RIMA (rehabiliteringsmedicinsk intermediärvårdsavdelning) är att säkra en oavbruten vårdkedja och erbjuda de svårast skadade rätt vård vid rätt tidpunkt. Man räknar med att bedöma och utreda 15-20 av de svårast skadade från sjukvårdsregionen i upp till fyra veckor. Vården bygger på ett nära samarbete mellan specialister i rehabiliteringsmedicin och andra neurospecialister samt arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer.

- Den första tiden är särskilt kritisk för personer med svåra hjärnskador. Inte minst yngre gynnas av en tidig, aktiv rehabilitering. Ju snabbare detta görs, desto bättre är prognosen för att patienten ska kunna återta förlorade förmågor, fortsätter Christer Tengvar.

De vanligaste orsakerna till svåra hjärnskador är trafikolyckor, stroke, hjärtstillestånd eller allvarlig infektion. Studier visar att upp till var tredje drabbad får fel diagnos. Detta kan bero på svårtolkade symtom eller att symtomen döljer funktionsförmåga och intellektuell kapacitet. Enligt verksamhetschef Carl Molander har det tidigare saknats en specialistenhet med samlad kompetens att både utreda och bedöma dessa svåra fall.

Förutom att personalen på Akademiska får större möjligheter att vässa sin kompetens ska anhöriga och vårdpersonal i patientens hemlän kunna erbjudas utbildning och stöd. Enligt Christer Tengvar saknas på vissa håll resurser och kompetens inom högspecialiserad rehabiliteringsmedicin vilket tidigare inneburit att även rätt diagnostiserade inte erbjudits optimal vård.

Mer information:

Christer Tengvar, överläkare/avdelningschef RIMA, 018-611 28 76, 070-263 94 20 eller personsökare 92307 via sjukhusets växel 018-611 00 00

Carl Molander, verksamhetschef, 018-611 51 71

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 018-611 96 11 eller 070-622 24 21