Följ Akademiska sjukhuset

Mobilt behandlingsteam stöttar unga med autism

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2014 10:00 CEST

Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet, att tolka och ta in information. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och
ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun, något som uppmärksammas med
anledning av världsautismdagen 2 april.

 – Främsta syftet är att minska familjestressen och bryta utanförskapet, att hitta flexibla upplägg så att unga i 13-20 årsåldern inte isolerar sig och kan gå i skolan så mycket som möjligt. Långsiktigt är målet att undvika ett livslångt lidande och att ungdomarna senare hamnar på institution eller inom den
psykiatriska slutenvården. Vi utgår alltid från familjens förutsättningar och den enskildes resurser för att hitta lösningar på deras villkor, säger Lars-Gunnar Eriksson, teamledare för intensiv familjebehandling (IFB).

IFB-teamet ingår i barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset och är ett  samverkansprojekt under tre år tillsammans med Uppsala kommun. Teamet följer unga med autismspektrumstörning och neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer. Ett mål är att utveckla effektivare vård och stödinsatser på hemmaplan samt minska akutinsatser och
institutionsplaceringar. Teamet har dessutom ansvar för samverkan gentemot mot
andra aktörer inom kommunen och landstinget.

– I den nya satsningen arbetar vi med hemmet som bas. Det nya är att vi arbetar intensivt med hela familjerna. En behandlare fokuserar på ungdomen, den andra på föräldrar och syskon. Inte sällan är en eller båda föräldrarna sjukskrivna och kommunikationen mellan barn och föräldrar låst. Vi ger stöd att bryta destruktiva mönster och hjälp med samordning av olika insatser från socialtjänsten, skolan och LSS. Teamet har möjlighet att ha daglig kontakt med familjen och kan anpassa insatserna utifrån
familjens och den enskildes behov, berättar Lars-Gunnar Eriksson.

Hittills har tio familjer i Uppsala kommun fått intensiv familjebehandling. Förhoppningen är att fler kommuner i länet ska omfattas på sikt.

– Resultaten är positiva. Vi har exempel på ungdomar med mycket hög skolfrånvaro, som efter ett par månaders behandling ökat sin närvaro och delaktighet i skolan betydligt. För vissa kan lösningen vara att göra ett avbrott i skolgången, för andra att anpassa skolgången och fokusera på basämnena, konstaterar Lars-Gunnar Eriksson.  

.

FAKTA: Autismspektrumstörning
* Samlingsnamn för fyra medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: autism, desintegrativ störning i barndomen, Aspergers syndrom och atypisk autism.
* Samtliga kännetecknas av begränsningar inom tre områden: social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.
* Vid autism påverkas förutom socialt samspel/kommunikation även planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och beteende/känslor.
* Närmare tre procent av barnen i Sverige har autistiska drag. Två-tre barn på tusen har autistiskt syndrom, tre-fyra på tusen Aspergers syndrom.


Mer information:
Lars-Gunnar Eriksson,  teamledare IFB – intensiv familjebehandling, 018-611 22 07 eller 0731-502610
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.