Följ Akademiska sjukhuset

Logopedträning i hemmet effektivt för personer med afasi

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2011 09:05 CET

Äldre som haft stroke och drabbats av afasi har tidigare fått dålig uppföljning när de skrivits ut från slutenvården. Sedan 2007 görs en särskild satsning på denna grupp i Uppsala län. Ambulerande logopeder har arbetat hemma hos personerna med afasi, med insatser för att underlätta att äta och kommunicera.  Enligt en utvärdering är resultaten av det så kallade LÖV-projektet mycket goda och arbetssättet sprids nu till andra delar av landet.

I Sverige drabbas ungefär 12 000 personer varje år av afasi till följd av stroke (slaganfall), det är ungefär en fjärdedel av alla strokepatienter. Orsaken till afasi är att delar av hjärnan som är viktiga för språkfunktionerna blivit skadade. Som ett led i satsningen på multisjuka äldre har landstinget i Uppsala län sedan 2007 fördelat medel från Socialstyrelsen till elva olika projekt riktade till denna grupp. Ett av dessa är LÖV-projektet, logopedi i öppna vårdformer.

– Personer med afasi som erbjudits personligt anpassade och riktade åtgärder har blivit betydligt bättre på att göra sig förstådda. De är mer delaktiga och aktiva i sin kommunikation än innan insatsen, säger projektledare Eva M Sandin och fortsätter:

– Det unika med modellen är att logopederna arbetat ute på vård- och omsorgsboenden eller i personernas privata hem, där man verkligen når målgruppen och kan anpassa insatserna efter vars och ens behov. Ett viktigt mål har varit att öka insikten hos närstående och personal om hur de kan underlätta för personer med afasi att kommunicera bättre.

Som mest har sju logopeder varit helt eller delvis engagerade i projektet och arbetat i länets samtliga kommuner. Insatserna har även gjorts i nära samarbete med dietister vid primärvårdens hemvårdsenhet och inom några av länets kommuner.  Hittills har över 300 personer i åldrarna 61-101 fått del av riktade insatser.

Arbetssättet som utvecklats i LÖV-projektet införs nu inom länslogopedins ordinarie verksamhet i samarbete med länets kommuner.

Mer information:
Eva M Sandin, leg logoped, projektledare, länslogopedi, 018-611 53 28
Marianne Christensen, verksamhetschef, 018-611 53 26, 070-2829910
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21