Följ Akademiska sjukhuset

Kraftig minskning av fallskador inom geriatriken på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 11:41 CEST

Över 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av fallskador och minst 18 000 av dem har en höftfraktur. Fallskador inträffar också under själva vårdtiden, särskilt vid diagnoser som stroke, demens och efter operation av benbrott. Men på Akademiska sjukhusets geriatriska ortopedavdelning går utveckling i motsatt riktning. Här har man
lyckats minska fallskadorna dramatiskt sedan 2011.

– För två år sedan hade avdelningen tre till fyra fall per månad, i fjol två fall per månad och hittills i år bara fyra fall totalt. Det handlar om ett systematiskt preventionsarbete bland annat
genom att snabbt förse ostadiga patienter med halksockor eller gåbord, att
alltid ha lampor tända på toaletterna och att använda larmmattor för att snabbt
kunna rycka ut när en patient är på väg från sängen, säger Johan Knutsson, chef
för den geriatriska ortopedavdelningen.

2009 infördes gemensamma riktlinjer för fallprevention inom geriatriken. Ett
par år senare gjordes ännu en satsning inom ramen för SKL:s nationella
genombrottsprojekt. Avdelningen gjorde då en genomlysning av sitt arbetssätt
och införde skriftliga rutiner för fallprevention. Det visade sig bland annat
att flertalet fall inte alls inträffade nattetid, som man trott, utan efter
morgonkaffet. En förändring blev att man rutinmässigt hjälper riskpatienter
till toaletten efter frukosten och ibland sätter man in extravak för patienter
med uttalad fallrisk.

Enligt Johan Knutsson har teamarbetet bidragit till den positiva utvecklingen.
På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vid behov kopplas även dietist, logoped och
kurator in. Tack vare medarbetarnas olika kompetenser kan riskfaktorer
identifieras och nödvändiga, förebyggande åtgärder sättas in. Flertalet
patienter som läggs in för rehabilitering har nyligen opererats för olika typer
av frakturer, oftast höftfrakturer. Det handlar oftast om äldre, multisjuka
patienter med hjärtkärlsjukdom, Parkinson, diabetes eller andra bakomliggande
sjukdomar.

Exempel på förebyggande insatser:

* Vid inskrivningen görs alltid en riskbedömning: är patienten benskör, behöver
han/hon hjälpmedel?

* Läkemedelsgenomgång görs för att eventuellt justera mediciner som kan påverka
falltendensen.

* Under vårdtiden samlas teamet för regelbundna uppföljningar om effekten av
vidtagna åtgärder och för att lära av fallhändelser.

Just nu revideras mål och riktlinjer för fallprevention inom geriatriken, en kvalitetsnorm som på sikt kommer att omarbetas och omfatta hela landstinget. Inom geriatriken vårdas cirka 1 500
patienter per år. Totalt finns 68 vårdplatser uppdelade på fyra
vårdavdelningar; tre vid Akademiska sjukhuset och en i Tierp.

– Forskningsstudier visar att den allra viktigaste åtgärden mot fall är teamarbete
och att hänsyn tas till många olika riskfaktorer. Det kan exempelvis handla om
läkemedelsgenomgångar och insatser för att minska risken att äldre blir
förvirrade under vårdtiden samt att se över hur patienten kan förflytta sig,
med eller utan hjälpmedel och stöd, säger Anna Cristina Åberg, forskare och
VårdFoU-strateg som ansvarar för revideringen.

Hon betonar att forskningsstudier visar att allvarliga skador på huvud och
halskotpelare blivit vanligare bland äldre, även med skador på ryggmärgen som
ger förlamning. Tidigare sågs dessa skador främst på yngre, äventyrliga
personer som skadats i samband med till exempel dykning eller i trafiken. Att
arbeta effektivt med prevention, menar hon blir allt viktigare, inte minst med
tanke på att befolkningen åldras. Jämte Halland ligger Uppsala län i topp när
det gäller förväntad ökning av den äldsta delen av befolkningen. Inom 30 år
kommer andelen personer över 80 år att ha fördubblats här.

Mer information:
Johan Knutsson, chef för den geriatriska ortopedavdelningen, 018-611 70 43
Elina Alvarez, medicinskt ledningsansvarig för den geriatriska
ortopedavdelningen, 018-611 00 00 (sök via växeln)
Anna Cristina Åberg, forskare och
VårdFoU-strateg inom geriatrik, 018-611 79 60
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Fallskador i vården· 
* Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig.
* I hela befolkningen är fall en mer dubbelt så vanlig
dödsorsak jämfört med trafikolyckor.
* Sju procent av alla höftfrakturer sker på sjukhus.
* På sjukhus är det vanligast att fallen inträffar i samband
med förflyttning till/från säng eller stol, gång eller vid toalettbesök.
* Förutom skadan leder fallen ofta till förlängd vårdtid. År 2 000 uppskattades kostnaderna för fall bland äldre till nästan fem miljarder kronor för Sveriges kommuner och landsting.