Följ Akademiska sjukhuset

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 12:53 CET

Nya kliniska utbildningsavdelningar inom geriatriken ska stärka teamarbetet.

Akademiska sjukhuset inrättar två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på vårdprogram, till exempel blivande läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, ska få bättre förutsättningar att träna teamarbete och få ökad kunskap om hur andra yrkesgrupper arbetar. Från och med 30 januari tar två geriatriska avdelningar emot studenter från grundutbildningar vid Uppsala universitet. 

– Dagens hälso- och sjukvård bedrivs till stor del i tvärprofessionella team. Målet med kliniska utbildningsavdelningar, KUA, är att studenterna skall få arbeta tillsammans i en riktig klinisk miljö för att kunna skaffa sig kunskaper i teamarbete men även kunskaper om hur andra yrkesgrupper arbetar. På så sätt förbereder vi studenterna vid Uppsala universitet en förbättrad klinisk utbildning och bättre förberedelse för kommande yrkesutövning, säger Marie Tollefsen Markström, chef för kliniskt utbildningscentrum och projektledare för införandet.

Från och med 30 januari tar två vårdavdelningar emot studenter; dels geriatrikavdelning 2 i Tierp, dels avdelning 30 A (geriatrisk medicinavdelning) på Akademiska sjukhuset.
Den 17 och 18 januari närvarar Vivianne Macdisi, ordförande i Sjukhusstyrelsen (S) och Börje Wennberg, ordförande i Regionrådet (S) vid en kickoff för personalen i Tierp.

– Tanken med kliniska utbildningsavdelningar är att underlätta övergången mellan utbildning och arbete, något som vi idag ibland upplever problem med. Oavsett om du är läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut behöver du som student förberedas att arbeta teambaserat i en modern hälso- och sjukvårdsorganisation. Dagens studenter är våra framtida medarbetare och en av de mest avgörande frågorna för regionens utveckling är att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det ska därför bli mycket intressant att följa utvecklingen av den här satsningen, säger Vivianne Macdisi.

Inrättandet av kliniska utbildningsavdelningar (KUA) på Akademiska är också ett sätt att komma till rätta med de brister i kvaliteten inom läkarprogrammet vid Uppsala universitet som Universitetskanslersämbetet (UKÅ) påtalade i januari 2014. Kritiken avsåg kvalitetsmålet: Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg.

För närvarande finns sex kliniska utbildningsavdelningar etablerade i Sverige, bland annat vid Skåne Universitetssjukhus i Malmö. Den modell som införs på Akademiska liknar den i Malmö och innebär att handledarna har ett tydligt uppdrag och får stöd av kliniska adjunkter och kursledare. Våren 2017 kommer sammanlagt 50 läkarstudenter, 90 sjuksköterskestudenter och 30 fysioterapeutstudenter ha sin kliniska placering på någon av de två utbildningsavdelningarna.


FAKTA: Kliniska utbildningsavdelningar (KUA) på Akademiska sjukhuset

  • Riktar sig till studenter på vårdprogram vid Uppsala universitet, till exempel blivande läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter.
  • Från och med 30 januari tar två geriatriska vårdavdelningar emot studenter som läser grundutbildning, dels geriatrikavdelning 2 i Tierp, dels geriatrisk medicinavdelning 30A på Akademiska. 
  • Samordnare är knutna till utbildningsavdelningarna, som fungerar som länk mellan verksamheten och universitetet. Kliniska adjunkter, kursledare och KUA samordnare bildar lärarteam som ansvarar dels för det pedagogiska arbetet men även för det praktiska genomförandet.
  • Studenterna bildar team och arbetar enligt schema i två veckor på utbildningsavdelningen. Ett team består av 2 läkarstudenter, 4 sjuksköterskestudenter och 1 fysioterapeutstudent, teamet kommer ha hand om 8 patienter. 


Mer information:

Marie Tollefsen Markström, chef för kliniskt utbildningscentrum, KTC, 070-612 60 75, e-post: marie.tollefsen.markstrom@akademiska.se
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 070-611 08 23,
e-post: sune.larsson@akademiska.se
Vivianne Macdisi, ordförande i Sjukhusstyrelsen (S), 070-890 81 55,
e-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.