Följ Akademiska sjukhuset

​Intensiv familjebehandling effektiv vid självskadebeteende

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:47 CET

Tony Bengtsson, chef för socialpsykiatriska behandlingsteamet inom BUP, Akademiska sjukhuset

2008 var Akademiska sjukhuset först i landet med att införa intensiv familjebehandling som alternativ för tonåringar med självskadebeteende. Sedan starten har drygt 200 familjer varit i behandling med goda resultat. Mycket av vården ges av mobila team i hemmet. Modellen sprids nu både nationellt och internationellt.

Intensiv familjebehandling, så kallad intensiv kontextuell behandling (IKB), riktar sig till ungdomar i 13-20-årsåldern med psykosocial problematik i kombination med självmordsnära självskadebeteende, framförallt ungdomar för vilka tidigare insatser inte fungerat.

– Våra behandlare arbetar intensivt både med tonåringen enskilt och hela familjen under tre månader. Behandlingen följer en manual och sker företrädesvis i hemmet, något som ofta minskar stress och konflikter och möjliggör att alla i familjen kan delta, säger Tony Bengtsson, chef för socialpsykiatriska behandlingsteamet inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Preliminära forskningsresultat visar att självskadebeteendet minskar signifikant efter IKB. Likaså att ungdomarna har mindre symtom såsom ångest, depression och tillbakadragenhet, men också aggressivitet och normbrytande beteende.

– Föräldrar som genomgått behandlingen rapporterar att de upplever att deras beteende förändrats, till exempel mindre grad av kritik och kontrollerande beteende. Detta bekräftas även av ungdomarna själva. Vidare framgår att familjeklimatet i högre grad präglas av värme med färre konflikter. Glädjande nog ser dessa resultat ut att hålla i sig vid uppföljningar efter ett halvår respektive ett år, fortsätter Tony Bengtsson.

För Uppsala menar han att IKB-modellen är kostnadseffektiv eftersom man kunnat undvika att socialtjänsten placerar ungdomen på institution, i familjehem eller att ungdomen vårdas på BUPs akutavdelning. Modellen bedöms även lämna stort utrymme för delaktighet och brukarinflytande.

Behandlingsmodellen har utvecklats av barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala kommun. Den bygger på principer från funktionell familjeterapi (FFT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), där syftet är att metoderna kompletterar och förstärker varandra.

Förutsättningarna för intensiv familjebehandling har skapats av landstinget i Uppsala län i samarbete med länets åtta kommuner. Verksamheten startades ursprungligen i projektform i augusti 2008 och samfinansierades av landsting och kommun. Kontinuerliga uppföljningar med framgångsrika resultat har möjliggjort att verksamheten sedan årsskiftet 2010/2011 är permanent.

Behandlingsmodellen sprids nu både nationellt och internationellt.

– Utifrån vårt arbete har Gotland skapat en behandlingsmetod som passar deras upptagningsområde och framöver kommer även Östersund att arbeta med IKB. Erfarenheterna sprids också via konferenser. Våra medarbetare deltog nyligen i en internationell konferens i Brighton om funktionell familjeterapi, avrundar Tony Bengtsson.

Mer information:

Tony Bengtsson, enhetschef socialpsykiatriska behandlingsteamet, tel: 018-611 10 67 eller 0706-615291, e-post: tony.bengtsson@akademiska.se

Moa Bråthén Wijana, psykolog och doktorand, socialpsykiatriska behandlingsteamet, tel: 070-611 29 20, e-post: moa.brathen.wijana@akademiska.se

Malin Selberg, socionom och familjeterapeut/FFT-terapeut, tel 070-611 18 56, e-post: malin.selberg@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.