Följ Akademiska sjukhuset

Fem åtgärder ska förbättra vårdplatsläget på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 10:00 CET

För att kortsiktigt lösa vårdplatssituationen på Akademiska sjukhuset ska en tillfällig avdelning snabbt öppnas, bemannad av inhyrda sjuksköterskor. Beslut om fördelning av vårdplatser under jourtid ska nu fattas endast av en person. Det är några av förslagen som en arbetsgrupp presenterade under torsdagen.

Vårdplatssituationen har varit ansträngd de senaste veckorna vilket skapat ett besvärligt läge bland annat på akutmottagningen. Ett 70-tal vårdplatser, som normalt skulle vara öppna, är fortfarande stängda på grund av sjuksköterskebrist.

– Vi står inför en puckel med fler fall av influensa samtidigt som inflödet av patienter till planerade operationer är stort. De föreslagna åtgärderna kan lätta på trycket kortsiktigt. Om två-tre månader räknar vi med att influensasäsongen är över. Under våren kommer ett 70-tal nyrekryterade
sjuksköterskor kunna slussas in i arbete så att sjukhuset kan öppna upp fler vårdplatser, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

Tisdagen den 14 januari tillsattes en arbetsgrupp med chefsläkare, chefssjuksköterska, representanter för akutmottagningen och medicin- och thoraxdivisionen. Arbetsgruppen föreslår nu fem konkreta åtgärder:

Fler vårdplatser öppnas

Sjukhusledningen räknar med att inom kort öppna en avdelning med 14 vårdplatser.
Planen är att avdelningen ska vara öppen i två-tre månader och  bemannas av
inhyrda sjuksköterskor och undersköterskor som i huvudsak är timanställda. Tanken är att i första hand medicinskt färdigbehandlade patienter ska slussas hit så att mer akut sjuka patienter får plats på ordinarie vårdavdelningar. Patienterna som vårdas på den tillfälliga vårdavdelningen bör vara anmälda till kommunen.

Mandat att fördela vårdplatser

Beslut om fördelning av vårdplatser under jourtid ska endast fattas av en person. Efter kontakt med respektive bakjour ska personen som innehar funktionen fördela patienter som ska läggas in från akutmottagningen. I mandatet ingår inte platser inom intensivvård eller intermediärvård.

Bättre planering inför kvällar och nätter

Patientens medicinska tillstånd avgör på vilken avdelning och på vilken plats en patient ska vårdas. En tydlig planering inför kvällar och nätter hur nyinkomna patienterna ska fördelas på sjukhuset ska dagligen göras för att se till att patienter läggs in på lämplig plats. Vid utlokaliseringar bör berörda
avdelningar informeras i god tid om detta.

Möte om förbättrad kommunikation jourtid

Det ska förtydligas hur kommunikationen mellan verksamheterna ska ske under jourtid. 
Verksamhetscheferna för de områden som är mest påverkade av inläggningar från akutmottagningen ska kallas till ett möte för att påbörja detta arbete.

Regelbundna möten om samarbetet mellan akutmottagning och vårdavdelningar

Avdelningschefen för akutmottagningen ansvarar för att ha regelbundna möten med avdelningscheferna på de vårdavdelningar som tar emot flest patienter därifrån. Syftet är att samarbetet ska vara gott och konstruktivt så att fördelning/inläggning av patienter från akuten blir så
säkert och smidigt som möjligt.

Parallellt pågår ett mer långsiktigt förändringsarbete.  Planer finns på att inrätta vårdplatsråd som,
i likhet medsjukhusets operationsråd, löpande utifrån tillgänglig statistik ska analysera läget och föreslå åtgärder som förbättrar patientflödet. Under våren öppnar landstinget en mellanvårdsavdelning.

Mellanvård är en ny vårdform som syftar till att förbättra omhändertagandet av sjuka äldre som inte behöver specialistsjukvård men ännu inte är redo för ett boende. Detta beräknas underlätta utskrivningen av medicinskt färdigbehandlade patienter från Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Lennart Persson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01
Kristina Holmberg, chefssjuksköterska, 070-611 45 23
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21