Följ Akademiska sjukhuset

Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 08:41 CEST

Bättre uppföljning av läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus till öppenvård. Det är målet med en studie, ledd från Akademiska sjukhuset, som inleds inom kort.

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till onödiga vårdskador. Inom kort inleds en regionövergripande studie, ledd från Akademiska sjukhuset, som syftar till att utveckla rutiner och arbetssätt för att förhindra detta. Kampradstiftelsen finansierar det treåriga projektet med fyra miljoner kronor.

– Vår förhoppning är att förbättrade rutiner för kommunikation och uppföljning av läkemedel i samband med utskrivning ska minska felmedicinering, akutbesök och återinläggningar. Det leder både till förbättrade behandlingsresultat, minskad belastning på akutsjukvården och ökad patientsäkerhet, säger projektledare Ulrika Gillespie, biträdande apotekare och farmacie doktor, avdelningen för läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset

– Det som är särskilt bekymmersamt är att remisser till primärvården idag ofta saknar information om planerad uppföljning av läkemedelsbehandling; att husläkare så att säga inte får rätt information och signaler. Likaså bristande patientdelaktighet och oro bland äldre som tar många olika mediciner, fortsätter hon.

Äldre över 80 år utgör fem procent av befolkningen, samtidigt som patientgruppen står för en femtedel av den totala läkemedelsanvändningen. Problem med biverkningar och att läkemedel inte passar ihop är mycket vanliga i de åldrarna, vilket delvis hänger samman med sviktande organfunktioner. Studier visar att upp till 30 procent av alla sjukhusinläggningar kan relateras till biverkningar, problem med läkemedelshantering och dålig följsamhet.

Fokus för den nya studien blir läkemedelsinformation i övergången från sluten- till öppenvården.

– Målet är att optimera utskrivningsprocessen, med fokus på läkemedelsremisser, och att stärka patientens (eller anhörigas) delaktighet, förklarar Ulrika Gillespie.

Steg ett blir att kartlägga hur överföringen av läkemedelsinformation från sluten- till öppenvård och till patient ser ut på tre sjukhus i sjukvårdsregionen: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus i Västerås. Därefter ska man införa och utvärdera en förbättrad modell för utskrivningsprocessen, inklusive ökad patientdelaktighet, med fokus på individuella personers behov av information och stöd i läkemedelsanvändningen efter utskrivning från sjukhus.

FAKTA: forskningsstudien "En stark kedja med läkemedelsinformation - över vårdgränserna och med patienten vid rodret

  • Fokus på överföring av läkemedelsinformation i samband med utskrivning från sjukhus till öppenvård.
  • Målet är att optimera utskrivningsprocessen, med fokus på läkemedelsremisser, och att stärka patientens (eller anhörigas) delaktighet i remissprocessen.
  • Den planerade studien kommer att genomföras på 12 vårdavdelningar vid tre sjukhus: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus Västerås.I projektets förstudie involveras samma patienter som i en pågående studie, MedBridge. Här ingår drygt 2 000 patienter, 65 år och äldre, som har vårdats på de tre deltagande sjukhusen.
  • Samarbete mellan Region Uppsala och Västmanland, institutionerna för farmaceutisk biovetenskap och medicinska vetenskaper samt pensionärs och anhörigföreningarFörutom en doktorand räknar man med att engagera en postdoc-läkare på 25 procent i projektet..


För mer information, kontakta:

Ulrika Gillespie, projektledare och biträdande chefsapotekare/ farmacie doktor, avdelningen för läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset, tel: 073-905-92-63,
e-post: ulrika.gillespie@akademiska.se

Thomas Kempen, apotekare, doktorand, läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 16 40, e-post: thomas.kempen@akademiska.se

Elisabet Nielsen,apotekare och docent i klinisk farmaci, institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala universitet, tel: 018-471 42 27, e-post; elisabet.nielsen@farmbio.uu.se

Håkan Melhus, professor och överläkare, klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, tel: 018-6114950, e-post: hakan.melhus@akademiska.se.

Karl-Johan Lindner, apotekare och farmacie doktor, verksamhetschef enheten för sjukvårdsfarmaci. Region Västmanland. Tel: 021-174655 e-post: karl.johan.lindner@regionvastmanland.se


Nota Bene: Forskningsstudien har beviljats ett anslag på fyra miljoner kronor från Kampradstiftelsen, vars ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Förbättrad livskvalitet för äldre och forskning/utbildning inom medicin är exempel på projekt som stiftelsen särskilt stödjer.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.