Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:00 CET

Med start i januari lanserar Akademiska sjukhuset en bred patientsäkerhetsutbildning för alla medarbetare och chefer. Ambitionen är att ökad kunskap och medvetenhet ska minska vårdskadorna och göra vården ännu säkrare.

– Alla patienter har rätt till god och säker vård av hög kvalitet. Vi månar vi om säkerhet och strävar ständigt efter att förbättra vården. Sjukhuset har till och från erbjudit utbildning i patientsäkerhet, men nu tar vi ett samlat grepp. Målsättningen är att alla anställda ska gå utbildningen och få del av de senaste kunskaperna om hur vårdskador kan förebyggas, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Utbildningssatsningen består av två delar, dels en e-utbildning för samtliga medarbetare, dels en chefsutbildning i seminarieform. Upplägget blir flexibelt. Personalen kan välja att antingen genomföra utbildningen i grupp på arbetsplatsen eller individuellt på tider som passar en själv.

Margareta Öhrvall betonar vikten av chefens engagemang:

– Ett viktigt fokus blir hur individen själv bidrar i patientsäkerhetsarbetet. Förhoppningen är att kursen ska skapa förutsättningar för faktisk förändring, där ökad medvetenhet kring patientsäkerhet, delaktighet och god kommunikation är en självklarhet. Tanken är både att fördjupa kunskaperna och att man som chef ska få konkreta verktyg för att leda förbättringsarbete mot ökad patientsäkerhet, fortsätter Margareta Öhrvall.

Patientsäkerhetsronder

Som ett led i kvalitetsarbetet på Akademiska genomför ledningen sedan tre år patientsäkerhetsronder ute på vårdavdelningar. Besöken görs en gång i månaden och syftar till att få en dialog med personalen kring säkerhet. Man diskuterar till exempel den senaste incidenten och vad man tror kan hända härnäst. Det handlar, enligt Margareta Öhrvall, framförallt om att fånga in riskmoment och synliggöra förebyggande insatser.

Nästan var tionde patient som vårdas inneliggande inom somatisk vård i Sverige drabbas av en vårdskada som både medför personligt lidande och är kostsam. Definitionen av vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen när en patient drabbats av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Vid sådana allvarliga händelser har sjukvården skyldighet att göra så kallade Lex Maria-anmälningar till IVO. På Akademiska sjukhuset handlar det om cirka 40 fall per år. Därutöver görs ett hundratal anmälningar om vårdskada från patienter/anhöriga direkt till IVO varje år.

– Lex Maria-anmälningar rör sig oftast om fall, läkemedelshantering eller bristeri kommunikation som orsakat en allvarlig skada. I flertalet fall handlar det om en kombination av orsaker, framhåller Margareta Öhrvall.


Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


FAKTA: Patientsäkerhetsutbildningar 
* I samarbete med Helseplan har Akademiska sjukhuset tagit fram två utbildningar i patientsäkerhet, en medarbetarutbildning (e-utbildning) och en chefsutbildning i seminarieform.
* Syftet med utbildningssatsningen är att öka kunskapen och medvetenhet för att minska vårdskadorna och göra vården ännu säkrare.
* Utbildningarna startar i januari 2016 och målet är att alla medarbetare ska omfattas, både chefer och övrig vårdpersonal.
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.