Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska kraftsamlar för en ekonomi i balans

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 10:00 CEST

Akademiska sjukhuset räknar med ett underskott på 200 miljoner kronor 2015. För att vända utvecklingen och få en ekonomi i balans på sikt vidtas nu flera åtgärder. En viktig del blir att minska personalkostnaderna, bland annat genom tuffare anställningsstopp, bättre bemanningsplanering och ökat uttag av läkares ALF-medel för forskning.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt och kräver krafttag. Vi har överskattat möjligheten till intäkter trots att vi totalt sett ökat vår produktion. En orsak är att vi inte kan vårda så många patienter som vi önskar eftersom sjukhuset saknar vissa nyckelpersoner, exempelvis operationssjuksköterskor. Detta gör att vi tvingas stänga vårdplatser och förlorar intäkter, säger tf sjukhusdirektör Eva Telne.

Sedan i våras har sjukhuset arbetat intensivt med olika åtgärder för en ekonomi i balans. Bland annat har en operationsavdelning öppnats på Samariterhemmet och samarbetet med Lasarettet i Enköping stärkts för att kunna ta emot fler patienter från regionen vilket ger högre intäkter. Man har även expanderat dagkirurgin på barnsjukhuset.

Kostnadsutvecklingen har dessutom varit högre än planerat bland annat när det gäller personal och medicinskt material. I början av september stod det klart att prognosen för 2015 blir minus 200 miljoner kronor. Därför sjösätts nu kompletterande insatser.

Exempel på åtgärder kommande 12 månader:


* Minskning av personalkostnaderna med 200 miljoner kronor, bland annat genom bättre bemanningsplanering, förstärkt anställningsstopp (undantag ges endast för bristyrken) och ökat ALF-uttag (forskningsmedel för läkare).

* Övriga kostnadsminskningar på totalt cirka 60 miljoner kronor. Här ingår upphandlingar, men också skärpta rutiner för införande/utfasning av nytt medicinskt material och minskade konsultkostnader.

– Vi lägger nu starkt fokus på att minska kostnaderna och kommer att vara restriktiva med inköp. Samtidigt måste vi arbeta intensivt för att upprätthålla god vård till våra patienter, avrundar Eva Telne.


Information om åtgärdsprogrammet på Akademiska sjukhuset:
Eva Telne, tf sjukhusdirektör, 018-611 42 50
Kommentarer från den politiska ledningen i landstinget:
Börje Wennberg, landstingsstyrelsens ordförande (S), 070-634 82 14

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.