Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska inför snabbspår för äldre multisjuka

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 09:00 CET

Från och med 28 december kan äldre multisjuka läggas in direkt på en geriatrisk vårdavdelning på Akademiska utan att gå via akuten. Främsta syftet är att patienterna ska få rätt specialistvård snabbare. Dessutom räknar man med att snabbspåret ska korta vårdtiden och minska risken för återinläggning samtidigt som trycket minskar på akutmottagningen.

Ungefär en femtedel av cirka 53 000 personer som söker vård akut på Akademiska per år är över 80 år. Gruppen äldre multisjuka är ofta lågt prioriterad medicinskt och kan därför ofta få vänta länge. Komplikationer kan tillstöta snabbt och vissa patienter kan behöva hjälp och stöd även socialt och funktionellt.

– Tidigare har fokus varit att behandla det akuta tillståndet, till exempel en infektion. Därefter har patienten skickats hem och inte sällan kommit tillbaka inom några veckor. Nu tar vi ett helhetsgrepp om äldre multisjuka som ofta får vänta på akuten där trycket är högt och tillståndet inte anses urakut. Syftet med det akutgeriatriska snabbspåret är att vården ska bli mer tillgänglig, men också att undvika återinläggning, säger avdelningschef Ulrica Varg Etemadi.

Målgruppen för snabbspåret är personer över 65 år med akuta sjukdomstillstånd som exempelvis infektioner, försämrad KOL och försämrad hjärtsvikt. Redan vid ankomsten görs en bedömning av ett vårdteam med bred geriatrisk kompetens där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter ingår. Vid behov kan även kuratorer, dietister och logopeder kopplas in.

Det nya är att geriatriken från och med 28 december får medicinskt ansvar för sammanlagt 26 vårdplatser på avdelning 30A. Tidigare hade internmedicin ansvar för hälften av vårdplatserna, men patienterna som vårdades där var ofta äldre multisjuka. Nu viks 13 platser för direktinläggningar främst via ambulans eller Mobila äldreakuten. Övriga patienter kommer på remiss bland annat från andra vårdavdelningar på sjukhuset.

– Det här är i linje med besluten i Landstingsplan och budget. Det finns ett särskilt behov för multisjuka äldre med kroniska besvär att inte behöva vänta länge på akuten, säger Vivianne Macdisi landstingsråd och ordförande i Sjukhusstyrelsen.

– Satsningen görs främst för att skapa trygghet och högre kvalitet i vården för dessa äldre patienter och deras anhöriga, fortsätter Vivianne Macdisi.

Personcentrerat arbetssätt inom geriatriken

Parallellt med snabbspåret pågår införande av personcentrerad vård inom geriatriken. Vårdavdelning 30A är den första enheten på sjukhuset som inför det nya arbetssättet som på sikt även ska införas på övriga avdelningar och öppenvården inom geriatriken.

Ett patientorienterat arbetssätt innebär att patienten ses som en självklar del i teamet och att den vård och behandling som ges utgår från patientens egna mål. Individuella vårdplaner tas fram med tydlig information om mål för olika insatser och beräknad vårdtid. Förhoppningen är att patienternas upplevelse av både bemötande och information ska förbättras, två områden där patientenkäter tidigare visat att det fanns brister.
Enligt Rose-Marie Brundin, tf verksamhetschef för geriatriken, tror många att kognitiv svikt är ett problem, men så är det inte. Personalen involverar anhöriga eller andra närstående som kan vara behjälpliga med stöd och återkoppling.

Mer information:
Rose-Marie Brundin, tf verksamhetschef geriatrik, 018-611 70 71
Ulrica Varg Etemadi, avdelningschef geriatrisk medicinavdelning 30A, 018-611 70 32
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen, 070-890 81 55FAKTA: Fler satsningar på gruppen mest sjuka äldre
Inom Landstinget i Uppsala län pågår flera satsningar som syftar till att göra vården mer tillgänglig för äldre multisjuka:
*Det akutgeriatriska snabbspåret på Akademiska
*Hem- och dagrehabilitering
*Öppenrehabilitering.
*Mobilt hembesöksteam i Uppsala kommun, den så kallade mobila äldreakuten. Verksamheten drivs i samarbete mellan landstinget och kommunen. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som ger råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov gör akuta hembesök hos äldre dagtid. Målet är att minska behovet av inläggning på sjukhus. Planer finns på att utöka verksamheten till hela länet. Frågan utreds och beslut väntas våren 2016.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.