Följ Akademiska sjukhuset

Patientnytta fokus i nytt kvalitetsbokslut från Akademiska

Nyhet   •   Nov 04, 2014 09:56 CET

För första gången har Akademiska samlat information om sjukhusets förbättrings- och utvecklingsarbete i ett kvalitetsbokslut för 2013. Centralt är sjukhusets satsningar på värdebaserad vård med målet att om fyra år ha de bästa kliniska resultaten av vikt för patienten samt en sjukhusövergripande värdebaserad verksamhetsstyrning som  säkerställer att man kontinuerligt mäter, analyserar och samarbetar för att förbättra de kliniska resultaten.


– Akademiska har många roller: länssjukhus, specialistsjukhus samt utbildnings- och forskningssjukhus. En fjärdedel av all vård vi ger rör patienter som remitterats hit från andra landsting i regionen och andra delar av landet. Därför är det extra viktigt att både kommunicera medicinska resultat och hur vi arbetar med kvalitetsarbete långsiktigt, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Han betonar att strävan är att all vård ska vara kunskapsbaserad och i enlighet med rådande riktlinjer. Akademiska medverkar i cirka 60 av totalt 81 nationella kvalitetsregister som bidrar till att utveckla vården och är en viktig grund för Öppna jämförelser. Sjukhuset arbetar även aktivt för att stärka patientsäkerheten, bland annat med regelbundet återkommande patientsäkerhetsronder och webbaserade utbildningar.

Införandet av värdebaserad vård är en del i sjukhusets strategiarbete som startade i fjol för att säkerställa positionen som ett av de ledande universitetssjukhusen. Det handlar om att systematiskt se över hela vårdkedjan för en patientgrupp och arbeta med ständiga förbättringar med fokus på den medicinska kvalitéten och patientnyttan. Målet är att
vårdens i högre grad ska styras utifrån hälsoutfall som är viktigast för patienten, både medicinskt och hur patienten upplever sin livskvalitet och livssituation.

Sex piloter har körts hittills inom typ 1-diabetes, matstrupscancer, benbrott hos äldre/sköra patienter, alkohol och drogmissbruk hos unga vuxna, brännskador och barnkirurgi: medfödd missbildning i matstrupe/magsäck och missbildningar i ändtarm/ändtarmsöppning. I slutet av hösten startar ett bredare införande med ytterligare tre patientprocesser: prostatacancer, lungcancer och Ehler-Danlos syndrom).

– Att arbeta värdebaserat ger oss verktyg att mäta och förbättra vården på ett nytt sätt, genom att först fråga berörda patienter, kliniker och forskare om vad som ger störst värde för patienten, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Mer information:
Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Läs mer:
Kvalitetsbokslutet bifogas i sin helhet som pdf.

Bifogade filer

PDF-dokument