Följ Akademiska sjukhuset

Patienter inom psykiatrin nöjda med bemötandet

Nyhet   •   Sep 30, 2010 11:24 CEST

Flertalet patienter inom psykiatrin i Uppsala län är nöjda med bemötandet, både inom öppen- och slutenvården. Däremot behöver tillgängligheten förbättras och patienterna överlag engageras mer i sin vårdplanering. Det framgår av den första rikstäckande patientenkäten för psykiatrin som publiceras i dag.

 – Patientenkäten är ett värdefullt instrument som hjälper oss utveckla både omhändertagande och medicinsk vård. Bemötandefrågor är något vi arbetat intensivt med inom psykiatrin och nu ser vi effekterna av det, säger Karin Norlén, chef för psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset.

 Områden där hon ser en stor utvecklingspotential är för öppenvården kortare väntetider till första läkarbesök och behandling samt ökad kontinuitet, att patienterna ska få träffa samma läkare vid återbesök. Inom den slutna vården behöver patienterna bli mer delaktiga i vårdplaneringen.

– Vi behöver bli duktigare på att göra patienterna mer delaktiga. Rätt information om exempelvis fortsatt behandling och biverkningar av läkemedel är oerhört viktigt vid svår psykisk sjukdom, fortsätter Karin Norlén.

 Sedan hösten 2009 är patienter med och betygsätter bemötande, tillgänglighet och vårdkvalitet i svensk sjukvård nationellt. Det började med primärvården och i år inkluderas även psykiatrin och specialistsjukvården i den nationella patientenkäten, NPE. Mätningarna görs av Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på uppdrag av 19 landsting/regioner och SKL.  

Syftet med patientenkäten är dels att ge underlag för lokalt förbättringsarbete, dels möjlighet att jämföra patientupplevd kvalitet på enhets-, landstings- och regionnivå. Jämförelser kommer även att göras nationellt, exempelvis i öppna jämförelser.

 

Läs mer på http://www.lul.se, under nyheter

SKL:s hemsida: www.skl.se/nationellpatientenkat