Följ Akademiska sjukhuset

Frågor och svar om Sjukhuset

Nyhet   •   Okt 15, 2014 09:07 CEST

Under åren 2007-2009 medverkade Akademiska sjukhuset i tv-serien Sjukhuset. I en skadeståndsprocess hade anhöriga till en patient som förekom i serien stämt landstinget på skadestånd. Patienten avled en kort tid efter inspelningen och de anhöriga ansåg att de lidit skada genom att de kände igen sin anhörige på bild, trots att patienten var avidentifierad genom att bilden gjorts suddig.

I en dom från den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt att landstinget inte behöver betala ut skadestånd. Domen kommer inom kort att prövas av hovrätten.

Här följer frågor och svar för att ge mer information om Akademiska sjukhusets medverkan i tv-serien och hur man hanterat patientsekretessen.

Varför godkände Akademiska sjukhuset/Landstinget i Uppsala län att dokumentärserien Sjukhuset spelades in?

Huvudsyftet var att skildra hur det är att arbeta i sjukvården, att unga som ska välja yrke skulle få en bild av arbetsplatsen där patientkontakt är en viktig del. Ett annat syfte var att avdramatisera sjukvården och ett tredje att ge medborgarna insyn och visa vad de får för skattemedel som går till sjukvården.

Det aktuella fallet som är föremål för rättsprocess handlar om en dödssjuk man. Var det lämpligt att filma ett sådant fall?

De anhöriga har haft en negativ upplevelse och därför var det olyckligt att det sändes. När en av de anhöriga hörde av sig till sjukhuset skrev biträdande sjukhusdirektören till henne och bad uppriktigt om ursäkt för det obehag de anhöriga utsatts för genom tv-sändningen. Inslaget togs bort ur programmet vid senare repriser och det togs även bort från webben.

Vad är det som har visats i tv-inslaget?

Av mediernas rapportering har man kunnat få uppfattningen att man i programmet har visat en döende patient. Så är inte fallet. Däremot stämmer det att patienten dog ett par dagar efter inspelningen. Några känsliga uppgifter diskuterades aldrig av vårdpersonal under tv-programmet. Det frågan gäller nu är några minuter i programmet. I en sekvens har inspelning skett från korridoren in mot det rum där patienten är, utan att man kan se vem det är. I en annan sekvens ser man patienten på långt håll i korridoren när sängen rullas in på en ett rum. Bilden har gjorts suddig för att avidentifiera patienten. Igenkänning är endast möjlig för en familjemedlem eller annan närstående person.

Hade man tillstånd att filma den här patienten?

Som den här filmningen gjordes krävdes inget tillstånd enligt landstingets uppfattning. I sändningen kunde inte patienten identifieras.

Varför går inte landstinget med på att betala det skadestånd som de anhöriga begär?

Någon i rättslig mening allvarlig kränkning av de närstående har inte skett. Dessutom är det skadestånd som har begärts, 125 000 kronor per person, mycket högt med hänsyn till den praxis som råder i Sverige. För en jämförelse ligger skadeståndet för nära anhöriga till mordoffer på 50 000 kronor.

Det skulle vara vårdslös hantering att betala ut så stora belopp utan att det gjorts en rättslig prövning.

Har landstinget haft ekonomiska motiv med att låta tv-produktionsbolag filma patienter?

Fokus i tv-serien var inte patienter utan vårdpersonalen. Indirekt kan serien ha bidragit till ökad kännedom om den högspecialiserade vården som bedrivs på Akademiska. Någon direkt ekonomisk vinning har landstinget inte gjort.

Vad hade man för rutiner för att säkerställa att inte patientsekretessen äventyrades?

Akademiska och tv-bolaget hade ett avtal som innebar att man i första hand skulle inhämta samtycke från patienten före filminspelningen. När detta inte var möjligt inhämtades samtycke efter inspelningen, men innan inslaget sändes i tv. Alla medverkande hade ångerrätt fram tills att inslaget visades. Dessutom förhandsgranskades varje avsnitt av läkare vid Akademiska sjukhuset för att se till att avsnittet inte bröt mot sekretessen eller andra etiska riktlinjer.

Men justitieombudsmannen har ju kritiserat Akademiska sjukhuset?

Ja. Sjukhuset var den första serien av det här slaget som spelades in i Sverige. Utifrån de utlåtanden som fanns vid den tidpunkten bedömde landstinget att säkerhetsrutinerna var tillräckliga. JO:s utlåtande från 2011 klargjorde att det inte räckte med att inhämta samtycke efter att filminspelningen startade. Det måste göras i förväg. Denna kritik har landstinget tagit till sig och rutinerna för all filmning och fotografering i landstingets lokaler har skärpts. Idag krävs medgivande i förväg vid all patientmedverkan.

Har patienter som medverkat i tv-serien fått sämre vård?

Nej, Det fanns alltid medicinskt ansvariga närvarande som bedömde om det var lämpligt att tillåta inspelning.

Innehållsansvariga:
Björn Ragnarsson, bitr sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Jens Larsson, chefsjurist