Följ Akademiska sjukhuset

Fler mobila team ska ge äldre rätt vård

Nyhet   •   Dec 16, 2013 09:25 CET

Rätt vård tidigare och minskat behov av sjukhusinläggningar. Det är syftet med omläggningen mot mer utåtriktad vård inom äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Navet blir
mobila team som gör tätare besök på vårdboenden runtom i länet. Samtidigt
stärks samarbetet med primärvården kring äldre med psykisk ohälsa.

– Övergången från heldygnsvård mot ett mer utåtriktat arbetssätt, med mer
öppenvård och mobila team, har pågått en tid. I och med flytten till
Kronparken, där vi öppnar 23 december, påskyndas processen. Främsta
målsättningen är att göra specialistvården mer tillgänglig och kunna sätta in
insatser tidigt, säger verksamhetschef Malgorzata Szmidt.

Flytten till Ulleråkerområdet hänger samman med behovet av nya lokaler för
barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård som flyttar in i psykiatrihuset.
Byggnaden, där verksamheten tidigare huserat, ska i januari rivas för att ge
plats åt en ny, större vårdbyggnad på sjukhusområdet.

Målgruppen för äldrepsykiatrins insatser är äldre psykiskt sjuka personer med
åldersrelaterade symtom som demens, psykos och depression. Många är multisjuka
och det är inte ovanligt med förhöjd självmordsrisk.

– Flertalet psykiskt sjuka äldre mår bäst av att vårdas i sin hemmiljö. Det
skapar ofta förvirring att flytta till en sjukhusavdelning. Mycket handlar om
att anpassa miljön och bemötandet så att de äldre känner sig trygga, säger Malgorzata
Szmidt.

Det nya arbetssättet innebär att personalen kommer att arbeta uppsökande på ett
mer strukturerat sätt. Genom tätare samarbete med medicinsk ansvariga på
vårdboenden ska man i ett tidigare skede få en bild av hur de äldre mår och
kunna ringa in dementa med risk att utveckla aggressivt/utagerande beteende.
Samarbetet med primärvården ska stärkas genom en utökning av konsultativa
ronder, utökade satsningar på telemedicin och utbildning/handledning av
personal.

– Verksamheten förstärks nu med en tredje specialistläkare
som kan medverka vid konsultationer ute på vård- och demensboenden. Dessutom
knyts två kuratorer till mobila teamen och en apotekare fortsätter att arbeta
halvtid med läkemedelsgenomgångar, berättar teamchef Paul Johansson.

Bildtext: Malgorzata Szmidt, verksamhetschef för äldrepsykiatrin på Akademiska sjukhuset, tillsammans med Paul Johansson, chef för mobilateamet.

FAKTA: Äldrepsykiatrin

* Utreder och behandlar psykiska sjukdomar hos äldre. Har även ansvar för
utredning, diagnostik, behandling och bedömning av rätt vårdnivå för dementa personer med svåra psykiska symtom som kräver ett omhändertagande utöver sedvanlig demensvård.
* Förutom en mindre öppenvårdsmottagning ingår
fyra ambulerande team med ansvar för olika delar av länet: Uppsala kommun,
Tierp/Norduppland, Enköping/Heby, Håbo och Östhammar/Älvkarleby.
* I teamen arbetar elva personer (sju sjuksköterskor och fyra skötare) varav sex tidigare arbetat inom äldrepsykiatrins heldygnsvård.
* Har tillgång till sex vårdplatser inom verksamhetsområde affektiva sjukdomar på Akademiska sjukhuset för de mest vårdbehövande.
* Erbjuder anhöriga stöd i olika former.
* Handleder och utbildar vårdgrannar.