Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska inför trycksårsronder som pilotprojekt

Nyhet   •   Nov 19, 2012 14:35 CET

Den 5 december startar Akademiska sjukhuset med trycksårsronder för att minska förekomsten av trycksår bland inneliggande patienter. Trots flera åtgärder har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren.

– Ronderna ger oss möjlighet att lyssna in hur dagens rapporteringssystem och rutiner fungerar, men också att inhämta förslag till förbättringar. Vi har flera års mätresultat i ryggen men får nu ett sätt att följa upp och stödja personalen i det praktiska trycksårsarbetet, säger chefssjuksköterskan Kristina Holmberg som ansvarar för projektet i samarbete med Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

2002 var Akademiska först i landet med att införa årliga trycksårsmätningar. Men trots systematiska mätningar, förbättringar av beslutsstödet i Cosmic, riktlinjer i kvalitetshandboken och införandet av det nationella kvalitetsregistret Senior Alert har trycksår blivit vanligare. 2010 hade 14 procent av de inneliggande patienterna trycksår jämfört med 18 procent i senaste mätningen i mars. Nu införs trycksårsronder som pilotprojekt.

Förebyggande insatser mot trycksår är ett av åtta områden i Sveriges kommuner och landstings satsning för ökad patientsäkerhet. Härom året infördes Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister där alla patienter som är 65 år eller äldre registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena trycksår, fall, undernäring och munhälsa. För Akademiska är förekomsten av trycksår även kopplat till vårdavtalet som målrelaterad ersättning. I Cosmic finns numera förhandsbestämda val för sårklassificering och riskbedömning.

Enligt Lena Gunningberg finns flera förklaringar till att utvecklingen gått åt fel håll:

– Forskningsstudier visar att det ibland brister i kommunikationen, att sjuksköterskor ibland tror att undersköterskor åtgärdat problemet. Det kan också handla om attityder och svårigheter att upprätthålla rutiner när man har stor personalomsättning.

– Mycket som görs idag är bra, men vi skulle kunna blir ännu bättre på förebyggande insatser. Långt ifrån alla riskpatienter får till exempel bättre madrasser och tillräckligt frekventa lägesförändringar, fortsätter Lena Gunningberg.

Startskottet pilotprojektet sker den 5 december på två avdelningar inom otm-divisionen. Tanken är att avdelningschef och all omvårdnadspersonal som har möjlighet ska delta. Ronden inleds med besök hos en patient som har trycksår eller risk för trycksår. Därefter pratar man om arbetssätt och rutiner, till exempel om man gjort en riskbedömning av patienten och vilka åtgärder som vidtagits