Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska föreslås få en ny organisation

Nyhet   •   Dec 17, 2014 16:00 CET

Akademiska sjukhusets organisation ska förändras för att bli mer flexibel och bättre rustad att möta framtidens utmaningar och ökad konkurrens. Bland annat föreslås att divisionerna avskaffas samtidigt som verksamhetsområdenas roll stärks.

– Syftet med den föreslagna förändringen är att få en mindre hierarkisk organisation med större närhet mellan ledning och verksamhet. Detta för att Akademiska i framtiden ska kunna ta hand om fler patienter från det egna länet, sjukvårdsregionen och landet i övrigt. Förändringen är inte ett besparingsprojekt utan syftar till att öka produktiviteten och korta köerna och samtidigt utveckla kvalitet och patientsäkerhet, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

Den föreslagna förändringen innebär att divisionerna avvecklas samtidigt som verksamhetsområdena blir kärnan i sjukhusverksamheten. Bakgrunden är den medicin-tekniska utvecklingen som möjliggjort att allt fler och allt äldre patienter kan erbjudas allt bättre vård. Likaså sjukhusets ansträngda ekonomiska situation och långa köer för vissa patienter till behandling/operation. En annan utmaning är ökad konkurrens från andra stora universitetssjukhus i Stockholm, Göteborg och Skåne, men även det relativt nya universitetssjukhuset i Örebro.

– Akademiska måste kraftsamla för att fortsätta vara ett ledande universitetssjukhus. Vi behöver skapa ett sammanhållet sjukhus med en innovativ och flexibel miljö som kännetecknas av professionalism, samarbete mellan verksamheter och professioner, då kan vi tillsammans skapa framtidens sjukvård, utbildning och forskning, framhåller Lennart Persson.

Han betonar samtidigt att mycket förändringsarbete redan är sjösatt; värdebaserad vård införs inom allt fler verksamheter och arbetssätt har förnyats inom flera områden. Exempel på detta är inrättande av sjukhusövergripande operationsråd och slutenvårdsråd, där berörda verksamhetsområden arbetar tillsammans för att skapa ett bättre patientflöde och resursutnyttjande.

Detaljerna är ännu inte klara, men enligt förslaget ska organisationen förändras stegvis med start i februari. Vid årsskiftet 2015/2016 är det tänkt att den nya organisationen ska träda i kraft fullt ut.

Första steget blir att divisionsstaberna flyttas till den centrala sjukhusadministrationen den 1 februari. Samtidigt tillsätts en utredning för att se över sjukhusets administration. Ett syfte är att avlasta vårdpersonal onödig administration och få en mer enhetlig tillämpning av regler och avtal.

Facklig samverkan kommer att ske i sjukhusets centrala samverkansgrupp SAMO. Även företrädare för Uppsala universitet är inbjudna att delta i processen givet att förändringarna också syftar till att stärka relationen mellan sjukvårds- och universitetsdelen.


Förslaget till organisationsförändring i korthet

  • 1 februari 2015: Divisionsstaberna flyttas till den centrala sjukhusadministrationen.
  • 1 maj 2015: Samtliga divisioner utom diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen (DAT) upphör. Ett förslag till ny organisation som stärker verksamhetsområdenas roll presenteras liksom en handlingsplan för genomförande.
  • 1 oktober 2015: DAT-divisionen upphör.
  • 2 januari 2016: Den nya organisationen träder i kraft fullt ut.


Mer information:
Lennart Persson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01
Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 070-611 05 94