Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska bemöter inslag om psykiatrin

Nyhet   •   Mar 14, 2018 10:20 CET

TV4 har i en serie inslag skildrat några patienters upplevelser av psykiatriverksamheten vid Akademiska sjukhuset. I inslagen framförs kritik från patienter och anhörig om vården som ges. Här bemöts några av uppgifterna.


Av hänsyn till patientsekretessen kan Akademiska sjukhuset inte kommentera de enskilda fallen, men Gunilla Svedström, verksamhetschef vid psykiatrin, vill göra några klarlägganden:

– I tv-inslagen beskrivs vården på ett sätt som vi inte känner igen. Uppgiften att patienter regelmässigt skulle sys utan bedövning i stor omfattning är till exempel helt främmande för oss och det skulle vara helt i strid med våra riktlinjer. När patienter behöver sys, sker detta oftast inte inom psykiatrin.

– I alla vårdverksamheter händer det att det begås misstag, att man gör fel och att patienter kan bli lidande. Berättelserna i TV4-inslagen är inte representativa för verksamheten. Vi har 16 000 patienter inom psykiatrin. Varje dag äger otaliga möten rum mellan vårdpersonal, patienter och närstående inom psykiatrin och i de allra flesta fall ger det positiva resultat, där patienter får stöd och behandling så att de kan bli friska eller i alla fall må bättre. Våra behandlingsmetoder grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi tillämpar nationella riktlinjer för vården vid de olika psykiatriska tillstånden.

– Jag upplever att vi har många engagerade medarbetare, som gör ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt.

I TV4 framförs uppgifter om att antalet klagomål och IVO-anmälningar skulle ha ökat kraftigt. Det finns ingen sådan entydig trend. Antalet anmälningar till Patientnämnden som gällde psykiatrin ökade under 2016 jämfört med föregående år, för att åter minska under 2017. Många anmälningar gäller andra saker än sådant som tas upp i inslagen, till exempel väntetider. Det ska också tilläggas att Patientnämnden under senare tid totalt sett, gällande vårdverksamhet i Region Uppsala, haft en ökning av ärenden varje år. När det gäller sjukhusets egna Lex Maria-anmälningar som rör psykiatrin så gjordes 21 anmälningar 2015, 9 stycken 2016 och 11 stycken 2017. Antalet anmälningar till IVO om fel i vården (enskilds klagan) var 2015 18 stycken, 2016 17 stycken och 2017 30 stycken.

– Men antalet anmälningar är egentligen inte någon bra måttstock på hur väl vården fungerar. Ett ökat antal anmälningar kan till exempel bero på att fler känner till och använder sig av möjligheten att rapportera fel, både medarbetare och patienter, och det är i grunden en positiv utveckling. När vi får veta att något inte är bra kan vi ju också göra något åt det.

– Att värna om patientsäkerheten och utveckla kvaliteten på vården är oerhört viktigt för oss. Vi följer alltid upp vårdskadeärenden, både för att rätta till det som blivit fel och för att förbättra vården så att det inte blir fel igen.Vi har regelbundna avstämningar med Patientnämnden, dit patienter och deras anhöriga kan vända sig om de är missnöjda. Vi utreder alla IVO-anmälningar, och om vi själva misstänker att något fel har begåtts gör vi en Lex Maria-anmälan och följer upp det. Vi har också ett bra samarbete med patientorganisationerna.

– Vi lyssnar på klagomål och kommer att fortsätta att jobba med att utveckla vården så att den blir bättre, med utgångspunkt från patienten, avslutar Gunilla Svedström.